Ouders

Hier vindt u informatie over de hulp mogelijkheden waarin ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage aan de school kunnen leveren, zoals zitting nemen in de Medezeggenschapsraad of in de Ouderraad.

Een goed contact tussen school en ouder(s)/ verzorger(s) is erg belangrijk. Het is niet voor niets een van de uitgangspunten van onze school. Wij vinden het van groot belang u te informeren over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Over algemene schoolzaken en vanzelfsprekend over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als de ouder(s)/verzorger(s) ons op de hoogte houden van belangrijke zaken rondom uw kind.

Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouder(s)/verzorger(s) meeleven met het wel en wee van hun kind. Ouder(s)/verzorger(s) en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc. Een regelmatig contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt de school in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouder(s)/verzorger(s) . Door een goed contact kan de opvoeding thuis en de begeleiding op school beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor wordt de kans groter dat een kind zich thuis voelt op school. Daarnaast krijgen leraren door het contact met ouder(s)/verzorger(s) ook meer inzicht in de thuissituatie van de leerling. Met deze kennis kunnen ze beter anticiperen op (leer)problemen. Daarnaast zullen ook ouder(s)/verzorger(s) zich sneller thuis voelen en de school als laagdrempelig ervaren.

Betrokken ouder(s)/verzorger(s) kunnen bijdragen aan een levendig schoolklimaat, kunnen de school een kritische spiegel voorhouden en kwaliteitsverbeteringen op gang brengen. Tenslotte kunnen de ouder(s)/verzorger(s) ervoor zorgen dat de medezeggenschap een breder draagvlak krijgt. 

Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Belangrijk hierbij is dat ouder(s)/verzorger(s) de visie van de school onderschrijven.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden