Medezeggenschapsraad (MR)

Openbaar onderwijs Emmen wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe hebben alle scholen een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd.

De MR kan spreken over alle zaken die met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan het gemeentebestuur;
de MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem en in andere gevallen een mee beslissende stem in het schoolbeleid;
de MR heeft plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat.

De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding (3 ouderleden) en uit een personeelsgeleding (3 personeelsleden).

De directeur heeft geen zitting in de MR. Haar taak is meer die van overlegvoerder tussen het bevoegd gezag (=bestuur) en de MR geworden. Hiervoor krijgt zij van dat bestuur een aantal mandaten. Deze zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Elke geleding heeft instemmings- en adviesrecht over zaken die voor haar van belang zijn, zoals:
het schoolplan en schoolgids;
formatieplan;
arbeidsomstandigheden;
financiën.

Het medezeggenschapsreglement ligt op school ter inzage.

De MR vergadert om de zes weken of vaker indien noodzakelijk. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan bij de voorzitter van de MR vragen indienen. De MR adviseert directie en team gevraagd en ongevraagd, en heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij bepaalde zaken die de school betreffen, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, en de begroting van de school. 

Ouders kunnen via SchouderCom contact opnemen met de MR.

Samenstelling MR 2021-2022

Oudergeleding:
Lid                       dhr. B. Marcelissen
Lid                       mevr. E. van der Sluijs
Lid                       mevr. E. Eisinga

Teamgeleding:
(GMR)Lid            dhr. P. Messchendorp
Lid                       mevr. J. Rengers
Lid                       mevr. C. Bos
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden